Udlejnings-, salgs- og leveringsbetingelser

Teletech KonferenceKommunikation A/S’ salgs- og leveringsbetingelser følger gældende lovgivning, hvor disse ikke er specifikt fraveget ved aftale eller nedennævnte betingelser. 1. Tilbud Afgiver Teletech KonferenceKommunikation A/S tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er fremkommet senest 4 uger fra tilbuddets dato. 2. Afbestilling Ved afbestilling af en ordre, den dag hvor leveringen skulle ske, forbeholder Teletech KonferenceKommunikation A/S sig retten til at fakturere kunden 100% af den aftalte pris. Ved afbestilling af en ordre, dagen før leveringen skulle ske, forbeholder Teletech KonferenceKommunikation A/S sig retten til at fakturere kunden 50% af den aftalte pris. Ved afbestilling af en ordre to til fem hverdage, før leveringen skulle ske, forbeholder Teletech KonferenceKommunikation A/S sig retten til at fakturere kunden 25% af den aftalte pris. Ved afbestilling afgivet på en lørdag, søndag eller helligdag, regnes afbestillingen først som værende modtaget på den førstkommende hverdag. 3. Pris Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms. Kunden er forpligtet til, indtil leveringen, at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for Teletech KonferenceKommunikation A/S som følge af ændringer i told, skatter, afgifter, m.v. vedrørende den aftalte leverance. I henhold til pay by link bliver beløbet trukket fra kundens konto, når varen er afsendt eller opgaven er udført. 4. Levering Levering sker på kundens adresse med mindre andet er aftalt. Teletech KonferenceKomunikation A/S forestår transporten inkl. forsikring til og fra leveringsstedet, med mindre andet er aftalt. 5. Emballage Salg af udstyr sker i emballeret form med mindre andet er aftalt. Emballagen tages kun retur efter særskilt aftale. 6. Produktinformation Tegninger, specifikationer og lignende, som er udleveret af Teletech KonferenceKommunikation A/S eller efter aftalens indgåelse, forbliver Teletech KonferenceKommunikation A/S’ ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges. 7. Produktændringer Teletech KonferenceKommunikation A/S forbeholder sig ret til uden varsel at foretage nødvendige ændringer i aftalte specifikationer, hvis ordrens gennemførsel forudsætter dette. 8. Mangler og reklamation 8.1 – Ved levering skal kunden straks foretage en sådan undersøgelse af udstyret, som ordentlig forretningsbrug kræver. 8.2 – Hvis kunden vil påberåbe sig en mangel, skal den, straks efter at manglen er eller burde være opdaget, give Teletech KonferenceKommunikation A/S skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt kunden har opdaget eller burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende. 8.3 – Efter kundens valg vil mangler blive afhjulpet eller udstyret vil blive omleveret. 8.4 – Sker afhjælpning eller omlevering i henhold til punkt 8.3 ikke inden rimelig tid, er kunden under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende udlejnings-, salgs- og leveringsbetingelser berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i leje-/ købesummen eller kræve erstatning. 8.5 – Har kunden ikke inden 6 måneder efter leveringsdato af det solgte udstyr påberåbt sig manglen over for Teletech KonferenceKommunikation A/S, kan kunden ikke senere gøre den gældende. Ved leje af udstyr skal kunden straks efter manglen er, eller burde være opdaget, give Teletech KonferenceKommunikation A/S meddelelse herom. For dele, der er udskiftede eller reparerede jf. pkt. 8.3, påtager Teletech KonferenceKommunikation A/S sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindeligt solgte udstyr i et tidsrum af 6 måneder, dog således at Teletech KonferenceKommunikation A/S mangelsansvar ikke for nogen del af det solgte udstyr kan udstrækkes til mere end 1 år fra den oprindelige leveringsdato. 8.6 – Forandring af eller indgreb i udstyret uden Teletech KonferenceKommunikation A/S skriftlige samtykke fritager Teletech KonferenceKommunikation A/S for enhver forpligtelse. 9. Returnering af udstyr 9.1 – Det lejede udstyr returneres i samme stand som det er blevet modtaget. Ved returnering skal udstyret undersøges af Teletech KonferenceKommunikation A/S. Konstateres det, at udstyret er i dårligere stand ved returnering, forbeholder Teletech sig retten til at fakturere kunden for reparation eller erstatning af det pågældende udstyr. Ved bortkommet udstyr forbeholder Teletech sig ret til at fakturere kunden til den aktuelle dagspris. 9.2 – I de tilfælde, hvor kunden er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte udstyr returneres til Teletech KonferenceKommunikation A/S med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal udstyret fremsendes i original emballage og for kundens regning og risiko. I det omfang Teletech KonferenceKommunikation A/S påføres forsendelsesomkostninger m.v., er Teletech KonferenceKommunikation A/S berettiget til at kræve disse refunderet af kunden og modregne disse i kundens eventuelle krav mod Teletech KonferenceKommunikation A/S. Efter afsluttet reparation eller ved ombytning er kunden forpligtet til for egen regning og risiko at afhente den reparerede eller ombyttede genstand hos Teletech KonferenceKommunikation A/S. 10. Transport af rettigheder og pligter Teletech KonferenceKommunikation A/S er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand. 11. Juridisk navn Teletech KonferenceKommunikation A/S Generatorvej 9 2860 Søborg 12. Tvistigheder Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene efter dansk ret.

Kontakt os i dag omkring din opgave

Du er også velkommen til at ringe til os på +45 4492 9800 med spørgsmål eller forespørgsler. Teletech - totalleverandør af av-udstyr & tolkeanlæg.